Регистрация на фондация

Цел на процедурата е учредяване на фондация, което се осъществява чрез вписването й в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището й. След съдебната регистрация фондацията като юридическото лице с нестопанска цел трябва да се впише и в регистър БУЛСТАТ.
Процедурата по регистрация на фондация се реализира по реда на регистърното охранително производство и завършва с вписване, което е удостоверителен и оповестителен акт, пораждащ определени позитивни правни последици за лицата, заинтересувани от вписването. Компетентен по тази процедура е окръжният съд, а за гр. София това е Софийски градски съд. Местната компетентност зависи от седалището на юридическото лице, а това е населеното място, където се намира неговото управление.
Фондациите като юридически лица с нестопанска цел свободно определят целите си и могат да се самоопределят като:


1.фондации за осъществяване на дейност в обществена полза или
2.фондации за осъществяване на дейност в частна полза.

Определянето се извършва с устава, учредителния акт или с изменение в тях.
Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
Учредители на фондацията могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.
Фондациите, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър /регистрация/ при Министерството на правосъдието. Държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния регистър фондации чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони.
Чуждестранна фондация може да осъществява общественополезна дейност чрез неин клон в страната, ако целите й не противоречат на обществения ред и закона в Република България.
За повече информация и консултации, моля свържете се с наш сътрудник.

Заявка: