Прекратяване на членство в дружество

Има няколко хипотези за прекратяване на члеството в дружество:
Могат да бъдат разделени на : обективни и субективни прекратителни основания:
1. Обективни: Основания настъпващи независимо от волята на страните по членственото правоотношение:

- смърт на съдружник;
- поставяне под пълно запрещение на съдружник;
- прекратяване на съдружник - юридическо лице (аналогично на смърт на съдружник);
- прекратяване членството на съдружник, поради обявяването му в несъстоятелност.

2. Субективни прекратителни основания:
Това са основания, настъпващи въз основа на волята на съдружника:

- доброволно прекратяване на членството от съдружник
- изключване на съдружник по решение на общото събрание
- възможно е в дружествения договор да се уговорят и други прекратителни условия - например продължително отсъствие от страната, поставянето му под ограничено запрещение и т.н.

В случая за клиентите ни е важно да отбележем, че промяната в броя на съдружниците винаги е свързана с промяна на някое от следните обстоятелства:

1. промяна в капитала на дружеството.
2. промяна в размера на дяловете на съдружниците.
3. едновременна промяна на капитала на дружеството и размера на дяловете на съдружниците.

Във всички случаи при промяна в броя на съдружниците настъпва и изменение в начина и реда за разпределяне на печалбата между съдружниците. В случай, че разпределянето е уредено в дружествения договор, тогава е необходимо да се измени договорът в тази му част.
Изключение от горепосочените случаи представлява наследяването (придобиването въз основа на правоприемство при ЮЛ) на дружествен дял. В този случай наследникът/ците (правоприемникът) може да не прави дялова вноска и по такъв начин капиталът на дружеството и размерът на дяловете остават непроменени.
При всички положения промяната на съдружниците е един твърде деликатен момент, който обикновено се съпътства с редица усложнения, които могат да доведат до множество конфликтни ситуации. По тази причина не може да бъде дадено универсално решение на този въпрос, а е необходим индивидуален подход към всеки конкретен случай, какъвто ние предоставяме на всеки наш клиент.
За повече информация и анализ на конкретен казус, моля свържете се с нашите сътрудници.

Заявка: