Регистрация на ЕООД / ООД

         Заповядайте при нас за да регистрирате Дружеството с ограничена отговорност (ООД). ООД-то е вид капиталово търговско дружество, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството до размер - дяловата си вноска в капитала на дружеството. Представлява обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. По изключение дружество може да се учреди и от едно лице – ЕООД. Правната му уредба се намира в ТЗ (Търговския Закон) - чл. 113 и сл.
         Този вид дружество е най-предпочитано от нашите клиенти поради ред причини, например:

1) Рискът на съдружниците е ограничен до размера на дяловите им вноски в капитала.

2) ООД съчетава личната обвързаност при персоналните дружества с ограничението на риска при капиталовите търговски дружества;

3) Напускането или изключването на съдружник не води до неговото прекратяване и може да се създаде само от едно физическо или юридическо лице (ЕООД).

4) Сравнително лесния начин на вземане на решения и управление.

     Чрез ООД може да се извършва всякаква дейност, която не е забранена със закон (съществува ограничение за извършване на банкова, застрахователна и др. дейности), разбира се има и разрешителни режими за упражняване на определени видове дейности.
     Учредители на ООД могат да бъдат както физически, така и юридически лица, като физическите лица трябва да са дееспособни. Когато като учредител на ООД (ЕООД) участва юридическо лице, правата му като съдружник или едноличен собственик се упражняват от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено от него лице.
     Законът дава възможност съдружниците в ООД да започнат търговска дейност и преди вписването на дружеството в Търговския регистър, но задължително при извършването на сделките се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.
     За да получите повече информация и подробности относно ООД/ЕООД, както и за съвети, обърнете се към нас за консултация на дадените данни за контакти по горе.

     Цената е крайна- включва всички държавни и нотариални такси.

Заявка: