Регистрация на кооперация

    Кооперацията, съгласно определението, дадено в Закона за кооперациите, е доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност. Според същия закон кооперацията представлява юридическо лице и е търговец по правноорганизационната си форма. Освен търговска дейност кооперацията може да осъществява социална и културна дейност за задоволяване интересите на своите членове.
    Важно е да се отбележи, че с отделни закони могат да бъдат въведени и някои специфични изисквания за учредяване и регистрация на някои видове кооперации /напр.в заимозастрахователните кооперации, кооперациите, извършващи влогово-кредитна дейност и др./
    Кооперацията е удачен избор за някои клиенти, които имат по-специфични изисквания относно същността на дейността, която желаят да развиват.
    За консултация относно изборът на този вид правноорганизационна форма /кооперация/ и регистрацията й, моля обърнете се към нашите сътрудници.

    Цената е крайна- включва всички държавни и нотариални такси.

Цена: 700 лв Заяви