Регистрация на АД

    Акционерното дружество е най-типичното капиталово дружество. Според Търговския закон акционерно е дружеството, чийто основни белези са:

        1. Учредява се с устав;
        2. Капиталът му е разделен на равни части, наречени акции;
        3. Участниците в него трябва да запишат акции срещу вноски;
        4. От акционерите не се изисква лично участие в дейността на дружеството (поради тази причина АД е най-изявеният представител на капиталовите дружества).

    Акционерното дружество е търговско дружество и следователно е търговец - юридическо лице. Като всеки търговец Акционерното дружество трябва да бъде вписано в Търговския регистър (за да възникне), трябва да има наименование, към което задължително се добавя съкращението "акционерно дружество" или съкращението "АД", трябва да има и седалище. Като всяко юридическо лице, акционерното дружество отговаря пред кредиторите си с и до размера на имуществото си.
    Акционерното дружество е с корпоративна структура - в него членуват акционери, които се намират не в отношения помежду си, а в членствени отношения със самото дружество. Акционерите могат да бъдат както физически, така и юридически лица (местни или чуждестранни), а също държавата и общините.
    Акционерното дружество е търговец по правноорганизационната си форма - то участва в търговския оборот като търговско дружество.
    Акционерното дружество е вид капиталово дружество - задължително формира капитал, чиято минимална стойност е установена в закона. Завишената стойност на капитала компенсира отпадането на личната отговорност на участниците в дружеството. За задълженията си капиталовото дружество отговаря само със своето имущество, което трябва да бъде по стойност най-малко равно на капитала. Всеки акционер има дял в капитала, който му дава право на глас в общото събрание, право на част от печалбата и право на ликвидационен дял. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството, а носят отговорност само към дружеството до размера на неизвършената от тях вноска.
    Акционерното дружествоим редица предимства пред другите видове дружества. То предполага събиране и натрупване на огромен капитал. То е форма за инвестиране на парични средства от акционерите. Акционерите не са ангажирани в управлението на делата на дружеството, те влагат паричните си средства и получават дивиденти. Не носят лична и пряка отговорност за задълженията на дружеството. Рискът за акционерите е ограничен само до закупените от тях акции, които при неуспешна стопанска дейност на дружеството рискуват да загубят, или рискуват те да се обезценят. Предимство е и свободното прехвърляне на акции - не се изисква разрешение или съгласие на управителен орган на АД.
    Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на акционерно дружество (АД), което е основание за неговото възникване, тъй като съгласно Търговския закон дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър. Заявлението за вписване се извършва от избрания управителен орган.

Цената е крайна- включва всички държавни и нотариални такси.

Цена: 700 лв. Заяви