Регистрация в БУЛСТАТ


Въпреки, че Търговският регистър е иззел почти изцяло функциите на регистър БУЛСТАТ, все още законът предвижда някои специфични юридически субекти да бъдат регистрирани в регистъра БУЛСТАТ.

Такива биват:
- физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
- юридическите лица с нестопанска цел, които не са търговци (фондации, сдружения);
- клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
- търговските представителства на чуждестранни лица по Закона за насърчаване на инвестициите;
- чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или чието ефективно управление е на територията на страната, или които притежават недвижимо имущество в страната;

- неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по Кодекса за социално осигуряване;
- други лица извън посочените в по-горе, които са осигурители и не са физически лица;
- клоновете и поделенията на лицата по-горе, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;
- чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или притежават недвижимо имущество в страната, или са осигурители;

- други физически лица - осигурители.

В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
За повече информация и консултация, моля свържете се с наш сътрудник.

Цена: 160 лв Заяви