Отмяна на решение за общо събрание

Защита на съдружници и акционери във връзка с обжалване и отмяна на решения на ОС на дружествата или на други ограни за управление, които накърняват членствените им права, става по съдебен ред.
Ние Ви предлагаме писмени и устни консултации относно учредителни договори, сключване на споразумения между акционери/съдружници, договори за управление, правила за вътрешен ред и други, неизчерпателно посочени.
Подготовка на правни документи консултации във връзка със свикването на общи събрания на акционерите, събрания на управителния и надзорния съвет, инструменти за упълномощаване и др.
Защита на интересите и на правата на акционерите и съдружниците. Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.
Връчване на покани за общи събрания, изключване на недобросъвестни съдружници.

Цена: по договаряне Заяви