Закриване на фирма / Ликвидация

Процедурата се характеризира с извършване на конкретни действия по вписването на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на търговските дружества. За осъществяването й е необходимо в териториалните звена на Агенцията по вписванията да бъде подадено специално заявление ведно с необходимите документи и актове, които подлежат на вписване при прекратявани и ликвидация на търговско дружество.
Тъй като прекратяването на едно търговско дружество е изключително сложен процес, в които вземат участие управляващите му органи, всички кредитори, клиенти, служители, администрация, съд и др. държавни органи, не можем да дадем кратка и обобщена характеристика на този процес.
С две думи – от изключително значение е какъв е типът на дружеството, каква дейност и в какви размери е развивало то. След обстойно изучаване на вида и активността на дружеството може да бъде направен правен анализ на процеса, който предстои и действията, които ще трябва да бъдат предприети за да бъде осъществена целта на процедурата. За тази цела ни е необходима конкретна информация относно какъв тип е дружеството (ЕТ, ООД, ЕООД), къде е садалището му, кои са съдружниците, какви са активите и капиталът, какви договори има сключени, има ли заеми или кредитни линии, кои са кредиторите му, има ли необслужени задължения и неизпълнени договори и т.н.
За по подробна информация и компетентен анализ, както и конкретни отговори на вашите въпроси, моля свържете се с нашите сътрудници.
 

Цена: 500 лв Заяви