Промяна на управител

Промяната на управителя на фирмата става след извърване на вписването в Търговския Регистър, тоест вписването има конститутивен ефект.

Промяната в начина на управление на дружеството може да настъпи, когато вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват и управляват дружеството съвместно или поотделно и обратно – от няколко управителя да остане само един.
При смяна на досегашния управител е необходимо сключване на нов писмен договор за възлагане на управлението от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание или от едноличния собственик.
Заявяването на променените обстоятелства трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

Процедурата трае около 4,5 дни.

Цената е крайна - включва всички държавни и нотариални такси.
 

Цена: 160 лв Заяви