Промяна на седалище

Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на промени седалището и адреса на управление на фирмата- то са все обстоятелства, настъпили след регистрация на ООД/ЕООД в Търговския регистър. На вписване подлежи всяко изменение вече вписаните обстоятелства.
На вписване подлежат обстоятелствата, определени по силата на закона, които са свързани с особеностите на търговското дружество, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност в търговския оборот и защитата както интересите на търговеца, така и интересите на третите добросъвестни лица.
Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази.

Според Закона за търговския регистър всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване, вкл. тези относно неговото седалище.
Заявяването на променените обстоятелства /в случая седалище/ трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

Цената е крайна- включва всички държавни и нотариални такси.

Цена: 160 лв Заяви