Вписване на прокурист

Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в Търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.  Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.  Не може да бъде прокурист лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон. Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца освен ако е специално упълномощен. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. Действие на упълномощаването по отношение на трети лица

Упълномощаването има действие спрямо третите лица след вписване в Търговския регистър. Прекратяване на упълномощаването на прокуриста

Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър. Упълномощаването не се прекратява със смъртта или поставянето на търговеца под запрещение.

Цена: 260 лв Заяви